PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návštevníci našich podujatí berú na vedomie, že organizátorom poverené tretie osoby môžu zhotovovať rôzne formy záznamu na propagačné a umelecké účely, ako aj pre tlačové spravodajstvo.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov, platné od 25. mája 2018, sa vzťahujú na webové stránky www.piestanystreetart.sk, ktoré prevádzkuje občianske združenie Street ART o.z. Naše webové stránky, ktoré sa nachádzajú na adrese www.piestanystreetart.sk, nepoužívajú cookies a ani nezhromažďujú údaje o vašej IP adrese.

Pri prevádzke a správe našich webových stránok môžeme o vás zhromažďovať a spracúvať iba informácie, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Napríklad, ak nás kontaktujete emailom, máte záujem o vystúpenie na niektorom z našich podujatí alebo nám svoje údaje poskytnete za účelom prezentácie na našich webových stránkach.

Vaše osobné údaje nezverejníme iným stranám bez vášho predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, že by ich zverejnenie bolo zo zákona povinné.

Príležitostne môžeme na tejto webovej stránke zahrnúť odkazy na tretie strany. Ak takýto odkaz uvedieme, neznamená to, že podporujeme alebo schvaľujeme pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok, na ktoré sa tento odkaz vzťahuje. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na takýto odkaz, by ste si mali skontrolovať aj pravidlá ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Používame primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu osobných údajov v rámci našej organizácie a pravidelne kontrolujeme zraniteľnosť nášho systému. Permanentne pracujeme na zlepšovaní bezpečnostných opatrení a aktualizujeme naše pravidlá ochrany osobných údajov v súlade s vývojom v oblasti bezpečnostných technológií.

Neváhajte nás kontaktovať ohľadom akejkoľvek záležitosti súvisiacej s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo vzniesť námietku. Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme priebežne aktualizovať, preto vám odporúčame ich pravidelnú kontrolu.